Obchodné podmienky

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom internetového obchodu na internetovej stránke eshop.agroad.cz je spoločnosť AGROAD, s.r.o., IČO 634 68 638, DIČ CZ63468638, so sídlom Kuřim, Blanenská 1338, PSČ 664 34, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 19760, predajca náhradných dielov a príslušenstva pre traktory, malotraktory a poľnohospodársku techniku (ďalej len "predávajúci").

Telefón: +421 949 724 045

E-mail: eshop@agroad.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 373894203/0300

IBAN: CZ35 0300 0000 0003 7389 4203  SWIFT: CEKOCZPP

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnik.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Podnikateľom je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (najmä spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v obchodnom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v registri podľa osobitného predpisu.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 102/2014 Z. z., Občiansky zákonník , o ochrane spotrebiteľa.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ a uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na nej nevzťahuje.
ZPĚT NA OBSAH

 

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kliknutím na tlačidlo KÚPIŤ pri dokončovaní objednávky v našom e-shope kupujúci potvrdzuje svoj úmysel kúpiť tovar, čím sa začína proces vedúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Kupujúci týmto zároveň súhlasí s Obchodnými podmienkami spoločnosti AGROAD a v súlade s § 101/2000 zákona o ochrane osobných údajov s uchovávaním a spracovaním osobných údajov, ktoré kupujúci poskytol predávajúcemu v súvislosti s platbou za tovar a dodaním tovaru.

Platnosť elektronickej objednávky je podmienená správnym vyplnením všetkých údajov a detailov v registračnom formulári.

V závislosti od povahy transakcie (množstvo tovaru, cena atď.) je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky elektronicky alebo písomne. Ak kupujúci odmietne objednávku autorizovať, objednávka sa nemôže spracovať a bude zrušená do 5 pracovných dní.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď predávajúci doručí zákazníkovi e-mailom alebo telefonicky potvrdenie objednávky.

Zoznam tovaru na webovej stránke eshop.agroad.cz je bežne dodávaný tovar. Predajca však nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu vždy potvrdená na základe jeho objednávky.

Uzatvorená kúpna zmluva je archivovaná spoločnosťou AGROAD za účelom jej úspešnej realizácie a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto obchodných podmienkach, kde je tento proces prehľadne popísaný. Kupujúci má možnosť skontrolovať a v prípade potreby opraviť objednávku pred jej skutočným odoslaním.

Služba inštalácie ani odborná montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.
ZPĚT NA OBSAH

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, ak ešte nedostal od predávajúceho potvrdenie objednávky (kúpna zmluva nebola uzavretá).

Zrušenie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode predávajúceho s kupujúcim za vzájomne dohodnutých podmienok. Predávajúci odporúča zrušiť objednávku písomne, najlepšie e-mailom na eshop@agroad.sk Predávajúci potvrdí kupujúcemu zrušenie objednávky e-mailom.

Predávajúci môže zrušiť objednávku do okamihu jej odoslania kupujúcemu. Ak predávajúci zruší objednávku, uvedie dôvod jej zrušenia.

ZPĚT NA OBSAH

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa § 1829 zákona Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo oznámiť predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní.

Lehota začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy a v prípade

a) kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluva na dodávku viacerých druhov tovaru alebo viacerých častí odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluva, ktorej predmetom je pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.2 Ako odstúpiť od kúpnej zmluvy

a) písomne

Spotrebiteľ musí vyplnený formulár ZRUŠENIE NÁKUPNEJ ZMLUVY odovzdať zamestnancovi v našej predajni alebo ho poslať poštou na adresu:

AGROAD, s. r. o.
E-SHOP
Blanenská 1338
664 34 Kuřim
Česká republika

b) elektronicky

Kópiu vyplneného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ na túto e-mailovú adresu eshop@agroad.sk; originál sa potom odovzdá osobne spolu s vráteným tovarom v predajni AGROAD, Blanenská 1338, 664 84 Kuřim, alebo sa priloží k zásielke v prípade vrátenia tovaru poštou.

Formulár ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY je k dispozícii na stiahnutie  zde.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.3 Keď nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • za poskytnutie služieb, ak sa plnenie služieb začalo s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • tovaru aleza dodávkubo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • na dodanie tovaru prispôsobeného želaniam spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha skaze, je opotrebovaný alebo zastaraný,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ poškodil ich originálny obal,
 • na doručenie, noviny, periodiká a časopisy, katalógy náhradných dielov, dielenské príručky a knihy.
ZPĚT NA OBSAH
 

4.4 Lehota na vrátenie tovaru

Do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí alebo odovzdá tovar späť predávajúcemu.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.5 Ako vrátiť tovar

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak už spotrebiteľovi bola služba poskytnutá, nie je povinný za ňu obchodníkovi nič platiť. Predávajúci NEPRIJÍMA tovar vrátený na jeho adresu prostredníctvom balíka - DOBÍRKOU. Tento balík nebude prijatý a bude vrátený odosielateľovi.

ZPĚT NA OBSAH


Spôsoby vrátenia tovaru:

a) osobne v predajni AGROAD

Tovar bez známok používania, opotrebovania alebo závad a pokiaľ možno v pôvodnom obale vráti spotrebiteľ spolu s originálom faktúry a vyplneným formulárom OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY. Zákazníkovi bude vystavený opravný daňový doklad.

b) zaslaním poštou alebo podobnou dopravou

Tovar bez známok používania, opotrebovania alebo vád, pokiaľ možno v pôvodnom obale, zašle spotrebiteľ spolu s originálom faktúry a vyplneným formulárom OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY na adresu predávajúceho. Náklady na dopravu spojené s doručením tovaru na adresu predávajúceho budú spotrebiteľovi vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia kópie potvrdenia o zaplatení (napr. dodacieho listu od Českej pošty) e-mailom.

AGROAD, s. r. o.

E-SHOP
Blanenská 1338
664 34 Kuřim
Česká republika

c) spotrebiteľ požiada predávajúceho o vyzdvihnutie tovaru

Tovar bez známok používania, opotrebovania alebo vád, pokiaľ možno v pôvodnom obale, prevezme na prepravu prepravná spoločnosť objednaná predávajúcim spolu s originálom faktúry a spotrebiteľom vyplneným tlačivom OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY (vloženým do zásielky) na adrese spotrebiteľa alebo na inej adrese, ktorú spotrebiteľ uviedol ako adresu na vyzdvihnutie tovaru.

Táto metóda sa väčšinou používa pri výmene tovaru za iný tovar alebo keď si spotrebiteľ objednáva nový tovar. Prepravná spoločnosť môže pri tejto príležitosti spotrebiteľovi doručiť aj nový objednaný tovar a vyzdvihnúť tovar, ktorý chce spotrebiteľ vrátiť.

ZPĚT NA OBSAH

 

4.6 Refundácie

Spotrebiteľ si vyberie spôsob vrátenia peňazí pri vypĺňaní formulára OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY.
Predávajúci vráti cenu tovaru na účet spotrebiteľa do 14 kalendárnych dní od prijatia vráteného tovaru alebo si spotrebiteľ môže zvoliť zníženie platby pri ďalšej objednávke. 

Ak spotrebiteľ uhradil poplatok za prepravu, je prodejca podle § 1829 z Občianskeho zákonníka povinný vrátiť všetky finančné prostriedky uskutočnené v rámci
kúpnej zmluvy od ktorej spotrebiteľ odstupuje. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom spôsobom, ktorý nie je v súlade s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
 

5. CENA A SPÔSOB PLATBY

 

5.1 Cena tovaru

Ceny tovaru v e-shope AGROAD sú v porovnaní s cenami v predajni zvýhodnené.

Ceny tovaru uvedené na eshop.agroad.cz sú platné v okamihu objednania.

Pred odoslaním objednávky sa vypočíta celková cena tovaru a pri bežných zásielkach do 50 kg v rámci Slovenskej republiky sa ihneď pripočíta cena za dopravu. V prípade krehkých, ťažkých a nadrozmerných zásielok sa cena prepravy určuje len na základe ich skutočnej hmotnosti a rozmerov a kupujúcemu sa oznamuje e-mailom alebo telefonicky.

Cenník prepravných poplatkov je uvedený na webovej stránke e-shopu AGROAD v sekcii DOPRAVA A PLATBA. Odkaz na túto sekciu nájdete aj v e-maile o odoslaní objednávky.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú, keď je celá suma pripísaná na bežný účet predávajúceho alebo keď je kúpna cena zaplatená v hotovosti. Lehota splatnosti je uvedená na faktúre. V prípade nedodržania akejkoľvek lehoty splatnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania v zákonnej výške. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmenu cien v prípade zmien výmenných kurzov, výrazného zvýšenia inflácie alebo výrazných zmien v dodávateľských podmienkach výrobcov a iných dodávateľov tovaru.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je tiež daňovým dokladom.
ZPĚT NA OBSAH

 

5.2 Spôsoby úhrady kúpnej ceny

a) dobierka

Kupujúci zaplatí cenu v hotovosti v mieste dodania tovaru prostredníctvom zmluvnej doručovateľskej služby DPD, PPL alebo špeciálnej dopravy.

b) bankový prevod

Pri platbe bezhotovostným prevodom kupujúci ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky alebo faktúry - daňového dokladu, ak bol kupujúcemu zaslaný.

V prípade platby bankovým prevodom sa tovar odošle až po pripísaní sumy na účet predávajúceho.

c) platba kartou

Pri osobnom odbere tovaru v predajni AGROAD alebo pri online platbe klientom ThePay a PayPal.

d) platba v hotovosti

V predajni AGROAD pri osobnom odbere v CZK alebo v € (horná hranica kúpnej ceny podľa kurzu ČNB je 15 000 €). Platbu v € je potrebné nahlásiť vopred.

V prípade zrušenia objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho (napríklad pri vypredaní tovaru) sa zaplatená kúpna cena (alebo jej časť) vráti späť na číslo účtu, z ktorého bola poukázaná, a to najneskôr do 14 kalendárnych dní, ak sa obe strany nedohodnú inak.

ZPĚT NA OBSAH

 

5.3 Platba za výrobky na zákazku

Pri výrobkoch, ktoré e-shop AGROAD objednáva na zákazku na podnet zákazníka a dodacia lehota je dlhšia ako 2 mesiace, požadujeme zálohu vo výške 30 % z ceny výrobku. Ide napríklad o drahé výrobky pre historické traktory, ako sú kapoty, sklá, blatníky, masky, sedadlá, čapy a iné zámočnícke výrobky.

 

6. DODACIA LEHOTA

 

6.1 Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim. Jeho celková dĺžka sa určí podľa spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí.

Hotový tovar sa expeduje zo skladu AGROAD v nasledujúcich termínoch:

doprava_SK

6.2 Dostupnosť tovaru

Prevažná väčšina tovaru je stále na sklade.

V niektorých prípadoch sa však môže stať, že objednaný tovar NIE JE NA SKLADE

V tomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo rozdeliť objednávku na viacero častí. Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný okamžite. Tovar, ktorý nie je na sklade, bude presunutý do ďalšej objednávky, za ktorú kupujúcemu nebudú účtované žiadne poplatky za dopravu.

V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade, predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný dátum dodania alebo so súhlasom kupujúceho ponúkne iný porovnateľný výrobok.

Dodacia lehota sa považuje za dodržanú včas, ak je tovar pripravený na dodanie v mieste plnenia najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

Dodacia lehota sa predĺži úmerne okolnostiam, ak je omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

ZPĚT NA OBSAH

 

7. DODANIE TOVARU

 

7.1 Dodanie prepravnou spoločnosťou

Doručenie na určenú adresu zabezpečuje predávajúci, ak kupujúci neurčí inak. Náklady na dopravu sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci vyberie podľa ponuky predloženej predávajúcim.
ZPĚT NA OBSAH

Prijatie zásielky

Podpisom dodacieho listu, ktorý dopravca predloží kupujúcemu pri prevzatí zásielky, kupujúci potvrdzuje, že tovar prevzal a že prišiel NEPORUŠENÝ. Pri prevzatí tovaru predávajúci odporúča skontrolovať obsah zásielky za prítomnosti nezávislej osoby (dopravcu), či obsah zodpovedá položkám uvedeným na priloženej faktúre. Ak sa nezhoduje, môže to uviesť na zadnej strane faktúry, napríklad: V tomto balíku chýba tento tovar... Potvrdzujem svojím podpisom (meno a podpis zákazníka, meno a podpis nezávislej osoby).

Predávajúci odporúča skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a odfotiť prípadné poškodenie obalu, a ak je obal poškodený, rozbaliť tovar za prítomnosti dopravcu a skontrolovať stav tovaru.

Poškodený tovar

V prípade poškodených balíkov má kupujúci dve možnosti:

1. Kupujúci vyhotoví s dopravcom ZÁPISNICU O PREVZATÍ S VÝMENOU, v ktorej uvedie poškodenie zásielky alebo tovaru. Poškodenie je najlepšie zdokumentovať fotograficky. Ak sú tieto podmienky splnené, kupujúci môže zásielku bezpečne prevziať a kontaktovať zákaznícky servis AGROAD e-mailom na adrese eshop@agroad.sk.

2. Kupující oznámí prodejci emailem nKupujúci odmietne zásielku prevziať a spíše s dopravcom PROTOKOL O NEODOSLANÍ zásielky z dôvodu mechanického poškodenia obalu zásielky alebo tovaru. Kupujúci oznámi predávajúcemu e-mailom na adresu eshop@agroad.sk, že zásielku neprevzal z dôvodu poškodenia zásielky/tovaru počas prepravy.
ZPĚT NA OBSAH

7.2 Osobný odber

Kupujúci, ktorý si objednal osobný odber, čaká na výzvu predávajúceho (e-mailom, telefonicky) na vyzdvihnutie tovaru.

Vyhotovená objednávka je uložená v sídle spoločnosti AGROAD po dobu 5 pracovných dní od výzvy na osobný odber tovaru.

Ak sa zákazník dostaví do sídla spoločnosti AGROAD pred prijatím výzvy na osobný odber a požaduje okamžité doručenie svojej objednávky, predávajúci bude postupovať nasledovne: Objednávka zadaná online bude zrušená a tovar bude zákazníkovi predaný za bežnú predajnú cenu bez zľavy. 
ZPĚT NA OBSAH

 

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

8.1 Záručná lehota

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záručná doba je uvedená pri každej položke v jej popise. Ak je na výrobok vystavený záručný list, vydáva sa v deň predaja tovaru. Ak záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad (faktúra).

Podniky spravidla nemajú záruku; ak je tovar v záruke výrobcu a na tovar existuje záručný list, predávajúci poskytuje podniku záruku v rovnakom rozsahu a trvaní ako výrobca.

ZPĚT NA OBSAH

8.2 Ako si uplatniť nárok

V prípade reklamácie spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho e-mailom a oznámi mu, že bude tovar reklamovať.

E-mailová adresa pre sťažnosť: eshop@agroad.sk

ZPĚT NA OBSAH

Poškodená zásielka:

Ak tovar prišiel v poškodenom obale, predávajúci odporúča skontrolovať obsah zásielky aj za prítomnosti pracovníka prepravnej služby alebo inej nezávislej osoby. Kupujúci má dve možnosti.

1.Kupujúci spíše s dopravcom protokol o prevzatí zásielky s vrátením peňazí, v ktorom uvedie poškodenie zásielky alebo tovaru. Poškodenie je najlepšie zdokumentovať fotograficky. Ak sú tieto podmienky splnené, kupujúci môže zásielku bezpečne prevziať a kontaktovať zákaznícky servis AGROAD e-mailom na adrese  eshop@agroad.sk

2. Kupujúci odmietne zásielku prevziať a spíše s dopravcom PROTOKOL O NEODOSLANÍ zásielky z dôvodu mechanického poškodenia obalu zásielky alebo tovaru. Kupujúci informuje predávajúceho e-mailom na adresu  eshop@agroad.sk, že zásielku neprevzal z dôvodu poškodenia zásielky/tovaru počas prepravy.

ZPĚT NA OBSAH

Vada výrobku:

Predávajúci odporúča, aby bola vada výrobku fotograficky zdokumentovaná. Tým sa uľahčí proces podávania sťažností.

Spotrebiteľ podrobne zaznamená závadu do reklamačného protokolu.

Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho e-mailom. Do predmetu správy uvedie "Reklamácia" a číslo faktúry, priloží kópiu vyplnenej správy o reklamácii a fotodokumentáciu.

Okrem toho musí byť vytlačený a vyplnený reklamačný protokol spolu s kópiou faktúry priložený k balíku tovaru, ktorý spotrebiteľ posiela na reklamáciu. Adresa na zaslanie balíka sťažností je uvedená v protokole o sťažnostiach.

Správa o sťažnostiach vo formáte PDF je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke e-shopu AGROAD. Odkaz na tento formulár nájdete aj v e-maile s oznámením o odoslaní objednávky.

Odporúča sa posielať tovar v pôvodnom obale alebo vo vhodnom prepravnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať zásielku, ktorá vykazuje známky mechanického poškodenia.

Predávajúci alebo príslušný servis posúdi oprávnenosť reklamácie vád tovaru. Predávajúci má na vybavenie reklamácie 30 kalendárnych dní od prevzatia reklamovaného tovaru v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

ZPĚT NA OBSAH

8.3 Oprávnený nárok

Ak je reklamácia oprávnená, navrhovaný postup reklamácie, ktorý kupujúci uviedol v REKLAMAČNÝM PROTOKOLU.

Kupujúci môže požiadať o vrátenie peňazí len vtedy, ak sa rovnaká chyba vyskytla trikrát pri konkrétnom tovare.

V rámci oprávnenej reklamácie predávajúci uhradí kupujúcemu v súlade s § 1829 NÁKLADY NA OPRAVU REKLAMOVANÉHO TOVARU späť predávajúcemu, ak o to kupujúci požiada, a to najneskôr do 1 mesiaca od zaslania tovaru späť predávajúcemu.

ZPĚT NA OBSAH

8.4 Neopodstatnený nárok

O neoprávnenú reklamáciu ide vtedy, ak predajca alebo servis určil, že závada spadá do jednej z nižšie uvedených kategórií.

Záruka sa nevzťahuje na

 • opotrebovanie a poškodenie výrobku alebo jeho častí spôsobené bežným používaním výrobku
 • vady a škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou inštaláciou tovaru alebo neodborným zásahom do výrobku
 • poškodenie výrobku v dôsledku jeho používania v rozpore s návodom na použitie a všeobecne známym a obvyklým používaním
 • poškodenie výrobku spôsobené kontamináciou, nehodou alebo vyššou mocou
  mechanické poškodenie výrobku

 • škody spôsobené používaním nevhodných médií (batérie, palivo, oleje atď.)
ZPĚT NA OBSAH
 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO

 

9.1 Tento článok stanovuje pravidlá ochrany osobných údajov kupujúceho v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "GDPR"). Predávajúci je povinný pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho postupovať v súlade s GDPR a spracúvať osobné údaje len v súlade s GDPR.

9.2. Pri registrácii používateľského účtu a uzatvorení kúpnej zmluvy sa osobné údaje kupujúceho prenášajú predávajúcemu a predávajúci ich následne spracúva.

9.3 Osobné údaje, ktoré bude predávajúci spracúvať o kupujúcom, sú meno, e-mail, telefón, fakturačné údaje (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ) a uskutočnené nákupy.

9.4 Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je, že tieto osobné údaje sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy, na plnenie kúpnej zmluvy, na fakturáciu a na uplatnenie práva na záruku alebo vrátenie tovaru.

9.5. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať počas trvania plnenia zmluvy, záručnej doby a 10 rokov po uplynutí záručnej doby ako dôkaz proti právnym nárokom alebo na uplatnenie právnych nárokov. Osobné údaje, ktoré sa musia uchovávať podľa príslušných zákonov, sa spracúvajú po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s používateľským účtom sa budú spracúvať 10 rokov po poslednom prihlásení, pokiaľ kupujúci nezruší účet skôr.

9.6 K osobným údajom budú mať prístup zamestnanci predávajúceho a externí spracovatelia, ktorými sú účtovní, daňoví, právni a marketingoví poradcovia predávajúceho. Predávajúci je tiež oprávnený poskytnúť kontaktné osobné údaje kupujúceho dopravcovi na účely prepravy tovaru.

9.7 Osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade zálohovania údajov s cieľom lepšie chrániť údaje a osobné údaje pred stratou alebo zničením.

9.8 Kupujúci má právo opraviť alebo doplniť osobné údaje, požiadať o obmedzenie spracúvania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov, požiadať o prenos údajov, prístup k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení ochrany údajov, vymazanie a ďalšie práva stanovené v GDPR.

9.9 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.10 Ochrana osobných údajov je poskytovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 a so zásadami ochrany osobných údajov uvedených na týchto internetových stránkach.

ZPĚT NA OBSAH
 

10. COOKIES

Úvod

Túto webovú stránku (ďalej tiež "naša", "webová stránka", "web") prevádzkuje spoločnosť AGROAD s.r.o., so sídlom Blanenská 1338/97, 664 34 Kuřim, Česká republika, IČO: 634 68 638, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 19760. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše právo na súkromie. Tieto zásady používania súborov cookie stanovujú, na akom základe používame súbory cookie na našich webových stránkach.  Pozorne si prečítajte nasledujúce zásady a ak máte akékoľvek otázky alebo s nimi nesúhlasíte, kontaktujte nás e-mailom na adrese ochranadat@agroad.cz ešte pred použitím našej webovej stránky. Tieto zásady sa môžu z času na čas meniť v závislosti od aktualizácie tejto webovej stránky.  Z času na čas by ste mali skontrolovať túto stránku, aby ste sa uistili, že súhlasíte so všetkými zmenami.  Tieto zásady sú účinné od 25. mája 2018.

Naše zásady používania súborov cookie

Keď navštívite túto webovú lokalitu, do vášho počítača sa automaticky uloží jeden (alebo viac) súborov cookie, ktoré sa používajú predovšetkým na zlepšenie vášho zážitku a na poskytnutie optimálnych služieb.

Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce zanedbateľné množstvo informácií (písmená a čísla), ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve konkrétnej webovej lokality. Sú obzvlášť užitočné, pretože umožňujú webovým stránkam rozpoznať webový prehliadač alebo zariadenie, ktoré používateľ používa.

Kedy používame súbory cookie?

Na našich webových stránkach sú súbory cookie nastavené nami alebo tretími stranami (subjektmi, s ktorými máme zmluvu). Používajú sa tzv. jednorazové relácie a trvalé súbory.

Súbory cookie relácie sú súbory cookie, ktoré sa po skončení relácie natrvalo vymažú. Na druhej strane, trvalé súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači, kým nevyprší ich platnosť (maximálne 2 roky) alebo kým ich z počítača neodstránite. Súbory cookie umožňujú našej spoločnosti rozpoznať vašu opätovnú návštevu.

Aké súbory cookie používame?

Súbory cookie sa môžu používať na rôzne účely. Môžu vás rozpoznať, keď navštívite našu webovú lokalitu, a poskytnúť vám prispôsobené prostredie podľa vašich preferencií. Súbory cookie tiež zlepšujú bezpečnosť a rýchlosť používania našej webovej lokality Súbory cookie nám tiež umožňujú ponúkať vám reklamy na našej webovej lokalite aj mimo nej a poskytovať vám prispôsobené funkcie prostredníctvom zásuvných modulov, ako je tlačidlo "Zdieľať" pre sociálne siete.

typ cookies

Účel použitia a ďalšie informácie

Overenie

Ak ste prihlásení na webovej lokalite, súbory cookie nám pomáhajú zobraziť vám správne informácie a prispôsobiť vaše skúsenosti.

zabezpečenie

Súbory cookie používame na podporu bezpečnostných funkcií na odhaľovanie škodlivých aktivít a porušení zmluvy s používateľom.

Optimalizácia

Tieto súbory nám umožňujú sledovať anonymné údaje používateľov (napr. trendy kliknutí) a dlhodobo poskytovať funkčné a bezproblémové stránky pre všetkých používateľov webu.

Preferencie, funkcie a služby

Súbory cookie nám prezradia, aký jazyk preferujete a aké sú vaše komunikačné preferencie. Môžu vám tiež uľahčiť vypĺňanie formulárov na našej stránke V spojení s našimi zásuvnými modulmi vám tiež poskytujú funkcie a informácie prispôsobené obsahu.

Reklama

Súbory cookie používame aj na zobrazovanie relevantnej reklamy na našej webovej lokalite aj mimo nej v spolupráci s tretími stranami, najmä na neustále vyhodnocovanie a zlepšovanie nášho vzťahu s vami a na zisťovanie, ktorá reklama vás zaujala a zodpovedá vašim potrebám a záujmom.

Analytická štatistika

Súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci používajú a pristupujú na naše webové stránky. Môžu byť teda optimalizované pre potreby používateľa, aby boli čo najprívetivejšie pre používateľa. Súbory cookie nám okrem iného pomáhajú zistiť, ako naša webová stránka funguje na rôznych miestach.

Výkon

Dôležité pre správne fungovanie webovej lokality a zlepšenie používateľského zážitku. Pomôžte nám zapamätať si vaše preferencie, aby bola vaša ďalšia návšteva pohodlnejšia a uľahčila vám vyhľadávanie.

Základné

Nevyhnutné súbory cookie sa používajú na správne fungovanie webovej stránky - pamätajú si vaše voľby a ďalšie informácie, aby ste ich nemuseli zadávať znova.

Kontrola súborov cookie

Ukladanie súborov cookie vo svojom zariadení môžete úplne alebo čiastočne odmietnuť. Väčšina prehliadačov umožňuje nastaviť preferencie pre súbory cookie v ich nastaveniach.

Ak chcete odmietnuť alebo vymazať všetky súbory cookie, môžete to urobiť vo svojom prehliadači. Odmietnutie súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť nielen našej webovej stránky, ale aj všetkých ostatných. Pre váš používateľský zážitok odporúčame, aby ste pri návšteve našej webovej lokality povolili súbory cookie a ponechali ich v počítači aj po skončení aktuálnej návštevy.

Ak chcete získať viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, kontaktujte nás e-mailom: ochranadat@agroad.cz.

ZPĚT NA OBSAH
 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V ZAHRANIČÍ

Webová stránka e-shopu AGROAD je chránená zákonom č. 121/2000 Z. z. (o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov; známy aj ako autorský zákon) a medzinárodnými autorskými právami.
Spoločnosť AGROAD súhlasí s elektronickým kopírovaním a tlačou len tých častí webovej stránky, ktoré sú nevyhnutné pre nákupný proces. Kopírovanie, úprava alebo šírenie akejkoľvek časti tejto stránky alebo jej obsahu bez písomného súhlasu spoločnosti AGROAD je zakázané.
Spoločnosť AGROAD nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania tejto stránky alebo informácií získaných z tejto stránky. Informácie uvedené v tomto dokumente majú len informatívny charakter a majú zákazníkovi pomôcť pri nákupe

ZPĚT NA OBSAH
 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webovej stránke eshop.agroad.cz a odkaz na ne je uvedený aj v informačnom e-maile o zásielke. Tým sa zabezpečí ich archivácia a reprodukcia spotrebiteľom.
Obchodné podmienky spoločnosti AGROAD sú platné v znení, ktoré je zobrazené na webovej stránke eshop.agroad.cz v deň odoslania elektronickej objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci - spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu podmienok. Zmenené obchodné podmienky budú vhodným spôsobom oznámené na webovej stránke eshop.agroad.cz najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti nových obchodných podmienok.

V Kuřimi dňa 25.4.2022

ZPĚT NA OBSAH
?>