Ochrana osobných údajov a cookies

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačné memorandum

Obsah

1. Zásady spracovania osobných údajov
2. Zhromažďovanie osobných údajov
2.1. Dôvody zhromažďovania osobných údajov
2.2. Zasielanie za účelom priameho marketingu
2.3. Súhlas
2.4. Získanie osobných údajov
3. Využitie Vašich osobných údajov
4. Odovzdávanie Vašich osobných údajov ďalším osobám
4.1. Odovzdávanie osobných údajov
4.2. Tretie osoby, ktorým budú osobné údaje odovzdávané
4.3. Odovzdávanie mimo EÚ
5. Automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie
6. Doba spracovania osobných údajov
7. Vaše práva
7.1. Právo na informácie
7.2. Právo na opravu
7.3. Právo byť zabudnutý – právo výmazu
7.4. Právo na obmedzenie spracovania
7.5. Právo vzniesť námietku
7.6. Právo prenosnosti údajov
7.7. Právo podať sťažnosť
8. Zavedené opatrenia
9. Koordinátor ochrany osobných údajov
10. Kontaktné údaje
11. Záver

 

1.    ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AGROAD s.r.o., so sídlom Blanenská 1338/97, 664 34 Kurim, Česká republika, IČO: 634 68 638, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložky 19760 týmito zásadami stanovuje pravidlá, osobných údajov, aby bola zaistená ochrana osobných údajov, právo na súkromie subjektov a nemohlo dôjsť k zneužitiu osobných údajov.

Pravidlá spracovania osobných údajov uvedené v týchto zásadách zodpovedajú povinnostiam uloženým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR“). Prostredníctvom týchto zásad tiež informujeme o skutočnostiach a právach, o ktorých v súlade s GDPR musíme informovať, čím zaisťujeme dostatočnú transparentnosť a otvorenosť pri spracovaní osobných údajov.

V týchto zásadách sú stanovené postupy a princípy na základe ktorých osobné údaje spracovávame a pravidlá ako s údajmi nakladáme. V prípade, že by bolo čokoľvek nejasné alebo by ste sa chceli na čokoľvek týkajúce sa Vašich osobných údajov opýtať, využite kontaktné údaje uvedené nižšie.

2.    ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.  Dôvody zhromažďovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame výlučne, pokiaľ je to nevyhnutné pre:

a) Plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli alebo chcete uzavrieť.

b) Poskytnutie služby, ktorú chcete využiť.

c) Plnenie požiadaviek zákona.

d) Ochranu Vašich životne dôležitých záujmov.

e) Účely našich oprávnených záujmov, pokiaľ v takom prípade nebudú mať prednosť Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov.

2.2.  Zasielanie za účelom priameho marketingu

Jedným z oprávnených záujmov môže byť spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. To znamená, že pokiaľ ste si od nás už kúpili nejaký tovar alebo využili nami poskytovanú službu, môžeme Vám občas zaslať ponuku podobných produktov, ktorá by pre Vás mohla byť zaujímavá. Zasielanie týchto obchodných oznámení však môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v zaslanom obchodnom oznámení alebo prostredníctvom kontaktného emailu uvedeného nižšie a potom Vám už nič zasielať nebudeme.

2.3.  Súhlas

V ostatných prípadoch môžeme Vaše osobné údaje získavať a spracovávať iba s Vaším výslovným a slobodným súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách. Konkrétne podmienky využitia Vašich osobných údajov po udelení súhlasu sú vždy uvedené v každom jednotlivom súhlase.

2.4.  Získanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezískavame z verejne prístupných zdrojov, ale vždy iba od Vás alebo od tretích osôb, ktoré s nami spolupracujú a získali od Vás osobné údaje v súlade so zákonom a môžu nám ich odovzdať. Každopádne sa vždy pri využití Vašich osobných údajov budeme riadiť týmito zásadami a zákonom, nech už ich získame akokoľvek.

Vaše osobné údaje si od Vás buď priamo výslovne vyžiadame, alebo ich môžeme získať, ak sa registrujete do našich služieb, uzatvárate s nami zmluvu alebo využívate nejakú službu. Prípadne nám môžete Vaše osobné údaje poskytnúť napríklad vyplnením formulárov na webovej stránke alebo komunikáciou s nami prostredníctvom telefónu, e-mailu, internetovej diskusie či inak. Niektoré Vaše osobné údaje ďalej zhromažďujeme automaticky s Vaším súhlasom, napríklad použitím cookies, keď navštevujete naše webové stránky.

O konkrétnom dôvode spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme vždy v každom konkrétnom prípade informovať. Táto informácia je buď uvedená priamo v uzatváranej zmluve, v podmienkach poskytovanej služby alebo v týchto zásadách. Prípadne sa nás môžete kedykoľvek opýtať na dôvody spracovania Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

3.    VYUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje používame primárne na to, aby sme Vám poskytli naše služby, mohli sme uzavrieť požadovanú zmluvu, plnili uzavretú zmluvu, plnili zákonné požiadavky, upozornili vás na zmeny v našich službách, aby sme naše služby vylepšovali alebo Vám poskytli lepšiu zákaznícku skúsenosť. Tieto informácie tiež môžeme s Vaším súhlasom použiť na to, aby sme Vás informovali o iných službách a produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú, a ktoré by Vás mohli zaujímať, prípadne by ste ich mohli využiť. O prípadných ďalších využitích Vašich osobných údajov Vás budeme vždy informovať.

4.    PREDÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALŠÍM OSOBÁM

4.1.  Odovzdávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje neoznámime nikomu mimo prípadov, ktoré sú popísané v týchto zásadách. K Vašim osobným údajom budú mať prístup zamestnanci našej spoločnosti, ktorí budú poverení s týmito osobnými údajmi pracovať. Všetci zamestnanci, ktorí budú mať k Vašim osobným údajom prístup, sú písomne zaviazaní mlčanlivosťou, teda sa o Vašich osobných údajoch nesmie nikde šíriť. Títo zamestnanci sú tiež zodpovedne vybraní, boli oboznámení s internými pravidlami o ochrane osobných údajov a tiež riadne preškolení, aby vedeli, ako majú s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a za akých podmienok môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov. Týmto sa snažíme zaistiť čo najlepšiu ochranu Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje potom budeme odovzdávať niektorým tretím osobám, pokiaľ to bude potrebné. Tieto osoby sa nazývajú spracovatelia. Naša spoločnosť zodpovedá za to, že títo spracovatelia budú poskytovať vhodné záruky na spracovanie Vašich osobných údajov. Všetkých spracovateľov si zodpovedne vyberáme. Spracovatelia budú súčasne zmluvne zaviazaní, aby plnili povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, vďaka čomu bude zmluvne zaistené, že Vaše osobné údaje budú dostatočne chránené a minimalizovalo sa nebezpečenstvo ich zneužitia.

4.2.  Tretie osoby, ktorým budú osobné údaje odovzdávané

Tu uvádzame kategórie osôb, ktorým Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať, a ktorí tak môžu získať k Vašim osobným údajom prístup:

 

Kategórie príjemcov
Účel odovzdania osobných údajov
Právni poradcovia
Využitie právneho poradenstva.
Účtovní poradcovia
Využitie účtovných služieb.
Daňový poradcovia
Využitie daňového poradenstva.
Marketingoví poradcovia
Využitie marketingového poradenstva a služieb.
Poskytovatelia IT služieb
Správa IT a správa užívateľských aplikácií.
Správca webových stránok
Správa našich webových stránok.
Poskytovatelia on-line nástrojo
Využitie týchto nástrojov na zlepšenie kvality našich služieb a Vaše zákaznícke skúsenosti.
Poskytovatelia služieb na rozosielanie oznámení
Zaistenie rozosielania obchodných a iných oznámení
Dopravcovia
Doprava objednaného tovaru.
Subdodávatelia
Poskytnutie subdodávky pre Vami objednanú službu.
Audítori
Vykonávanie auditu
Spoločníci
Interný audit, kontrola spoločnosti, výkon spoločníckych práv

Pokiaľ nám k tomu dáte súhlas, tak potom niektoré informácie môžeme odovzdávať aj vybraným tretím stranám, aby Vás informovali o službách a produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli zaujímať. Môžeme tiež Vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami s cieľom, aby sme zabránili trestnému činu a znížili riziká, pokiaľ to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakcii na súdny proces alebo aby sme ochránili práva či majetok našej spoločnosti, našich partnerov alebo Vás .

4.3.  Odovzdávanie mimo EÚ

Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo Európskej únie alebo do medzinárodných organizácií, okrem situácií, kedy sú tam odovzdávané za účelom lepšieho zálohovania a ochrany dát a situácií v týchto zásadách výslovne uvedených.

5.    AUTOMATICKÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by pre Vás malo nejaké právne účinky, alebo by sa Vás inak významne dotýkalo. V prípade, že by sa toto zmenilo, tak Vás budeme bezodkladne informovať.

6.    DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne potrebný čas. Pokiaľ už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely spracovania, tak ich bezodkladne vymažeme.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, tak je doba spracovania uvedená v tomto súhlase. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku zákonných ustanovení, spracovávame ich po dobu, po ktorej to zákon vyžaduje. V prípade, že zákon vyžaduje archiváciu niektorých údajov, tak tieto Vaše osobné údaje v súde so zákonom archivujeme po požadovanú dobu. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku uzavretia zmluvy alebo poskytovania služby, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas plnenia tejto zmluvy alebo poskytovania služby a ďalej 10 rokov po tom, čo došlo k ukončeniu zmluvy alebo poskytnutiu služby.

Počas tejto doby však Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelom bránenia sa prípadným súdnym nárokom alebo vedeniu súdneho konania. Lehota 10 rokov potom zodpovedá maximálnej premlčacej lehote, počas ktorej môžu byť nároky úspešne uplatnené na súde. V prípade, že by došlo k začatiu súdneho či iného konania, ku ktorému sú potrebné Vaše osobné údaje, tak tieto budeme spracovávať aj po celú dobu týchto konaní, vrátane prípadných vykonávacích a ďalších nadväzujúcich konaní.

7.    VAŠE PRÁVA

7.1.     Právo na informácie

Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť, aby sme Vám zaslali potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame, tak máte právo získať prístup k týmto informáciám:

a)    Za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame a aké sú ich kategórie.

b)    Kto sú príjemcami a spracovateľmi Vašich osobných údajov.

c)    Po akú dobu budú Vaše osobné údaje uložené a pokiaľ nie je možné túto dobu určiť, tak kritériá použitia na stanovenie tejto doby.

d)    Pri ktorých osobných údajoch môžete požadovať ich výmaz alebo obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu.

e)    O práve podať sťažnosť na dozornom úrade.

f)     O zdrojoch osobných údajov, pokiaľ neboli získané od Vás.

g)   Či dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu

Pokiaľ nás o to požiadate tak Vám poskytneme kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Pokiaľ budete požadovať ďalšie kópie, môže byť ich poskytnutie spoplatnené vo výške vynaložených nákladov. Pokiaľ budete žiadať v elektronickej forme, budú Vám kópie poskytnuté v elektronickej forme, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Máme však právo požadovať od Vás overenie Vašej identity, aby sme mali overené, že sa tieto informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov nedostanú k nepovolanej osobe.

Tieto informácie sa Vám pokúsime dodať čo najskôr, podľa rozsahu Vami požadovaných informácií. Najneskôr však do 30 dní.

7.2. Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že niektoré Vaše osobné údaje máme uvedené nepresne, nesprávne alebo neúplne, tak máte právo, aby sme tieto Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, potom čo nám to oznámite, opravili alebo doplnili.

7.3.  Právo byť zabudnutý – právo výmazu

Máte právo, aby sme bez zbytočného omeškania vymazali Vaše osobné údaje, pokiaľ:

a)   Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

b)   Odvoláte svoj súhlas.

c)   Vznesiete námietky proti spracovaniu.

d)   Vaše osobné údaje sme spracovávali protiprávne.

e)   Výmazom bude splnená právna povinnosť podľa zákona.

f)     Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Vaše osobné údaje však nevymažeme ani z vyššie uvedených dôvodov, pokiaľ je tu daný jeden z dôvodov podľa článku 17 ods. 3 GDPR. Pokiaľ to potom bude technicky možné a uskutočniteľné a došlo k zverejneniu Vašich osobných údajov alebo ak boli odovzdané tretím osobám, zaistíme aj vymazanie týchto osobných údajov.

7.4.  Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ:

a)    Nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nepresné, a to po dobu, kým presnosť osobných údajov preveríme.

b)    Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, ale Vy nás namiesto o výmaz požiadate o obmedzenie ich použitia.

c)    Už nebudeme Vaše osobné údaje potrebovať, ale Vy budete požadovať na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d)  Vzniesli ste námietku proti spracovaniu, a to po dobu, kým bude preverené, či je oprávnená.

Po dobu obmedzenia spracovania, môžu byť Vaše osobné údaje iba uložené a inak môžu byť spracovávané iba na základe Vášho súhlasu, z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu verejného záujmu.

7.5.  Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na účely priameho marketingu. Námietku je nutné zaslať nám písomne alebo email, ktorý je uvedený nižšie. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, Vaše osobné údaje v tomto rozsahu naďalej nebudeme spracovávať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

7.6.    Právo prenosnosti údajov

Pokiaľ nás o to požiadate, tak Vám odovzdáme Vaše osobné údaje v štruktúrovanom bežne použiteľnom formáte, aby ste ich mohli poskytnúť inému správcovi. Pričom, pokiaľ to bude technicky možné, môžete chcieť, aby sme Vaše osobné údaje priamo odovzdali správcovi, ktorého nám označíte.

7.7.     Právo podať sťažnosť

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia našich povinností plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8.    ZAVEDENÉ OPATRENIA

Naša spoločnosť zaviedla personálne, organizačné i technické opatrenia, aby sme eliminovali rôzne závažné riziká pre Vaše práva a slobody a pre ochranu Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sme preškolili všetkých našich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Ďalej sú všetky osobné údaje vo fyzickej podobe zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Pri osobných údajoch uložených v elektronickej podobe potom dodržujeme bezpečnostné štandardy a taktiež sú zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Súčasne sme spracovali analýzu rizík za účelom predchádzania rizík a vykonali sme príslušné opatrenia, aby sme riziká čo najviac znížili.

9.    KOORDINÁTOR OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť nemá povinnosti menovať poverencov pre ochranu osobných údajov v zmysle GDPR a ani ho nemenovala. Určila však koordinátora ochrany osobných údajov, ktorý má v našej spoločnosti na starosti ochranu osobných údajov. Na koordinátora ochrany osobných údajov sa môžete obracať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov a na využitie Vašich práv. Koordinátorom ochrany osobných údajov je Ing. Zdenka Slámová.

10.  KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade akýchkoľvek žiadostí, požiadaviek, pripomienok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na emaile ochranadat@agroad.cz alebo písomne na adrese sídla.

11.  ZÁVER

Tieto zásady boli prijaté dňa 4. 6. 2018. Tieto zásady sa môžu kedykoľvek zmeniť. O prípadných zmenách týchto zásad budeme informovať na našich webových stránkach.

?>