Reklamační řád

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je uvedená pri každej položke v jej popise. Ak je na výrobok vystavený záručný list, vydáva sa v deň predaja tovaru. Ak neexistuje záručný list, daňový doklad slúži ako záručný list.


Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. V takom prípade nemožno kratšiu životnosť výrobku považovať za vadu a nemožno ju reklamovať.

Pre kupujúcich - podnikateľov, ktorí používajú tovar na účely podnikania alebo obchodovania s výrobkom, nie je záručná doba stanovená v občianskom zákonníku.

Ak kupujúci počas záručnej doby zistí vadu zakúpeného tovaru, ktorá nebola spôsobená nesprávnym používaním, ale vadou samotného výrobku, má právo reklamovať tovar v záručnej dobe.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný presne opísať vady tovaru a toto vymedzenie vád zaslať predávajúcemu. V závislosti od druhu závady predávajúci informuje kupujúceho, či má tovar zaslať príslušnému servisnému stredisku alebo priamo predávajúcemu. Predávajúci odporúča zaslať tovar v originálnom obale alebo vo vhodnom prepravnom obale, pretože predávajúci nezodpovedá za mechanické poškodenie pred prijatím reklamovaného tovaru.

Predávajúci alebo príslušný servis posúdi oprávnenosť reklamácie vád tovaru a po posúdení oznámi kupujúcemu elektronicky alebo telefonicky spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci bude následne vyzvaný na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie sťažnosti je podľa zákona
č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, je tridsať dní.

Adresa na vrátenie alebo výmenu tovaru:

AGROAD s.r.o.

Blanenská 1338

664 34 Kuřim

E-mail: reklamace@agroad.cz

Mob: +420 739 259 954

Tel: +420 541 264 951